PRIVACY STATEMENT Accureon

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Accureon klinisch chemisch laboratorium (Accureon). Accureon klinisch chemisch laboratorium is gevestigd aan de Boerhaavelaan 25 (4708 AE) te Roosendaal, Boehaaveplein 1 (4624 VT) Bergen op Zoom en Wielingenlaan 2 (4535 PA) Terneuzen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 80908446. In dit privacy statement wordt uitgelegd wat het verwerken van persoonsgegevens inhoudt en wat Accureon doet om uw privacy te beschermen wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Accureon verwerkt uw persoonsgegevens als u:

 • een patiënt bent;
 • deelneemt aan een wetenschappelijk onderzoek of studie;
 • werkzaam bent voor Accureon, ongeacht de aard van de (arbeids)overeenkomst, zoals medewerker in loondienst, stagiaires, personeel niet in loondienst, vakantiekrachten en vrijwilligers;
 • een opleiding, training of scholing bij ons volgt.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat ofwel informatie die naar een persoon te herleiden is. Denk aan iemands naam, adres en woonplaats.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het verwerken van persoonsgegevens bestaat uit één of meerdere handelingen. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen of vernietigen van gegevens. Sommige persoonsgegevens zijn heel gevoelig, omdat gebruik van deze gegevens iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Deze bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over iemands gezondheid, worden door de wet extra beschermd.

De doelen bij het verwerken van uw persoonsgegevens

Accureon streeft ernaar om de privacy van u als patiënt, bezoeker of personeelslid zo goed mogelijk te waarborgen, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd verwerkt met een bepaald doel. De belangrijkste doelen waarvoor Accureon uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 1. Voor het uitvoeren van de met u gesloten geneeskundige aanvraagovereenkomst(en) voor laboratoriumdiagnostiek met uw behandelaar of de arbeidsovereenkomst;
 2. Voor het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Voor het berekenen, vastleggen en (laten) innen/uitbetalen van verschuldigde bedragen;
 4. Om, indien noodzakelijk, met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen of verzoeken;
 5. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van Accureon;
 6. Voor het doen van (klant)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 7. Voor het verbeteren van de dienstverlening van Accureon;
 8. Voor het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven en afspraakherinneringen (per email);
 9. Voor het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratieve bewaarplicht;
 10. Voor het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole;
 11. Voor het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg.
 12. Wetenschappelijk onderzoek.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

•           De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg);

•           Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg);

•           Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg);

•           Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg);

•           De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e Avg);

•           De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Accureon of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg);

Uitleg gerechtvaardigde belangen

Voor de hiervoor als 6; 7; 10; 11 en12 genummerde doeleinden beroept Accureon zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Accureon is in die gevallen in het volgende gelegen:

•           Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;

•           Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek;

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in dit statement onder “Uw rechten”.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Accureon niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Accureon maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn

Accureon bewaart uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Accureon zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens Accureon toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Accureon verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van derden die voor Accureon gegevens verwerken (verwerkers) en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten deze rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht:
U heeft het recht om de gegevens die bij Accureon van u zijn vastgelegd in te zien.

Correctie- en vernietigingsrecht:

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen. Als patiënt heeft u ook het recht om uw gegevens te laten vernietigen, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat verdere bewaring van aanmerkelijk belang kan zijn voor een ander dan u, alsmede als een wettelijk voorschrift zich tegen vernietiging verzet.

Recht van bezwaar:

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor Accureon of voor het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. Denk dan bijvoorbeeld aan een situatie waarin hulpverleners persoonsgegevens moeten verwerken om acuut dringend noodzakelijke medische hulp aan u te verlenen. Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over (nieuwe) activiteiten en diensten van Accureon en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking:

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Accureon de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriest". U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

1.         In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;

2.         Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;

3.         Indien Accureon de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;

4.         In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

U heeft het recht om de door u aan Accureon verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct voor u verzorgen.

Intrekken van toestemming:

Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan zo spoedig mogelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten:

Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens in geval van misbruik. Als u een of meer van uw rechten zoals hiervoor benoemd wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau zoals hierna vermeld onder ‘contactgegevens’.

Termijnen:

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie:

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek (tijdelijk) geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (directe) marketing doeleinden is echter wel absoluut. Afmeldingen voor gebruik van uw persoonsgegevens voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Functionaris Gegevensbescherming

Accureon heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert Accureon over de uitvoering en implementatie van privacywetgeving. De FG is onafhankelijk m.b.t. de uitvoering van zijn functie. De FG rapporteert rechtstreeks aan het Bestuur van Accureon. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. Als u vragen heeft over dit privacy statement, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met de FG via het volgende e-mailadres: functionarisgegevensbescherming@bravis.nl

Toezichthouder

Ook staat het u altijd vrij om bij vragen en/of klachten contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Accureon.

Onze laboratorium locaties
altijd dichtbij

Accureon heeft naast haar drie basislocaties ook nog een aantal nevenlocaties

Footer Afbeelding
Footer Logo

Postadres

Postbus 999, 4700 AZ, Roosendaal

Telefoonnummer

088-706 8230

Openingstijden

Ma-Vr: 08:00 - 17:00

Neem contact
met ons op

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u ons altijd een bericht sturen.

Stuur ons een bericht